Home

Lääkityspoikkeama

lääkityspoikkeama - Selaus asiasanan mukaan Laurea-ammattikorkeakoulu Katso hakusanan 'lääkityspoikkeama' käännökset englanniksi. Sanakirja.fi:stä löydät suositut MOT Sanakirjat® Lääkityspoikkeama taas viittaa poikkeamaan suunnitellusta lääkehoitoprosessista. Syöpäpotilaiden kohdalla huoli lääkitysturvallisuudesta on erityisen suuri, sillä useilla syöpälääkkeillä on kapea.. Sic! - Selaus asiasanan mukaan lääkityspoikkeama Lääkityspoikkeama voi johtua tekemisestä, tekemättä jättämisestä tai suojausten pettämisestä. Lääkitysturvallisuus (medication safety) Lääkkeen käyttöön liittyvä turvallisuus, joka kattaa sosiaali- ja..

Laurea-ammattikorkeakoul

Lääkityspoikkeama (medication error) on lääkehoitoon liittyvä tapahtuma, joka voi johtaa vaaratapahtumaan. Se voi johtua tekemisestä, tekemättä jättämisestä tai suojausten pet-tämisestä vaatimukset. requirements. lääkityspoikkeama. medication errors. analysointi

Lääkityspoikkeama (medication error) on lääkehoitoon liittyvä tapahtuma, josta voi olla eriasteista haittaa hoidossa olevalle potilaalle (Brokalaki ym. 2007; Knuuttila ym Lääkityspoikkeama on parempi termi kuin lääkitysvirhe. Lääkityspoikkeama kuvastaa paremmin sitä, että vahinkoja voi sattua myös silloin, kun kaikki noudattaa olemassaolevia ohjeita Lääkityspoikkeama voi tapahtua eri vaiheissa lääkehoitoprosessia (Kuva) ja voi syntyä • tekemisen seurauksena • tekemättä jättämisen seurauksena • lääkkeenmääräämispoikkeamana..

Lääkityspoikkeama englanniksi - Sanakirja

Lääkityspoikkeama voi tapahtua lääkehoitoprosessin eri vaiheissa. Poikkeama lääkkeen mää-räämisessä voi johtaa vaikuttavuuden heikkenemiseen tai haittojen riskin lisääntymiseen pharmacovigilance = lääketurvatoiminta. medication safety = lääkitysturvallisuus. medication error = lääkityspoikkeama. error of commission = poikkeama tekemisen seurauksena Lääkityspoikkeama voi syntyä tekemisestä, tekemättä jättämisestä tai suojausten pettämisestä (Stakes ja Rohto 2006). Vakavista, Valviraan tutkittavaksi tulleista vaaratapahtumis-ta moni liittyi.. Avainsanat lääkityspoikkeama, sytostaatti, kemoterapia, syöpä, lääkitysturvallisuus, lääkityspoikkeamien ennaltaehkäisy Abstract Author(s) Title Mirva Niiranen.. Lääkityspoikkeama voi sattua missä ja kenelle tahansa, niin sairaalassa kuin kotihoidon ympäristössä. Lääkehaitta - miten toimin? -kurssilla opit tunnistamaan yleisimmät haittavaikutustilanteet ja..

4. Laiteviasta aiheutuva lääkityspoikkeama. Ihoon kiinnitettävän injektorin toimintahäiriön tai laitevian yhteydessä on lääkityspoikkeaman riski, kuten että potilas saa vain osan pegfilgrastiimiannoksesta tai.. täytyvät niin sanottuna lääkityspoikkeama na. kansallisiin suosituksiin pohjautuen. Lääkityspoikkeama on inhimillistä ja usein liit-. tyy vahinkoon tai johtuu tiedonpuutteesta

Lääkityspoikkeama on lääkehoitoon liittyvä tapahtuma, joka saattaa johtaa vaaratapahtumaan. Lääkehaittatapahtuma haittavaikutuksesta tai voi lääkityspoikkeamasta.. Vakava lääkityspoikkeama voi viedä jopa päivystykseen, josta asukas ei enää pääsekään palaamaan hoitokotiin, vaan jää vuodeosastolle. Hoitokodin johtoryhmän kanssa tehtiinkin päätös, että.. Tyypillisin ilmoitettu lääkityspoikkeama on jakovirhe. Siis vähentämällä jakovirheitä vähenne-tään tehokkaimmin lääkitysvirheiden määrää. Kuvaa tulkittaessa on huomioitava.. Hoitoprosessin turvallisuutta voi vaarantaa poikkeama suunnitellusta hoitoprosessista (poikkeama sovitusta hoitotavasta, lääkityspoikkeama, laitteen virheellinen käyttö)

Lääkityspoikkeama on inhimillistä ja usein liit-tyy vahinkoon tai johtuu tiedonpuutteesta. On kuitenkin huomioitava, että lääkäri punnitsee aina lääkkeeseen liittyvät hyödyt ja haitat ta-pauskohtaisesti, ja.. Yleisin lääkityspoikkeama oli väärän lääkkeen annostelu (60,9 % lääkityspoikkeamista) ja toiseksi yleisin väärän annoksen antaminen (33,6 %). Yleisimmin Myrkytystietokeskukseen soitettiin lapsen tai.. ..välittömästi lääkäriä • Seurattava potilaan vointia ja lääkityksen vaikutuksia • Potilasasiakirjamerkinnät • kirjattava lääkityspoikkeama (millainen poikkeama, lääke, annos, antoaika, -tapa, ketä mukana..

Lääkityspoikkeamat syövän hoidoss

lääkityspoikkeama haittavaikutus. Lääkitys­ turvallisuus. Lääkityspoikkeama »»Tekemisen. seuraus »» Tekemät t ä

è Riskien tunnistaminen eri alueilla ja kohteissa - läheltä piti-tilanne - lääkityspoikkeama - epäkohta/haittatapahtuma - laatupoikkeama - riski (esim. turvallisuuteen liittyvä, asiakas/työntekijä) Avainsanat: lääkityspoikkeama, lääkitysturvallisuus, lääkeneuvonta, lääkityksen ajantasaistaminen, sai-raalasta kotiuttaminen. © Suomen Farmasialiitto ry 4.10 Seuranta- ja palautejärjestelmät Lääkehoitopoikkeamalla tarkoitetaan lääkehoitoprosessiin liittyvää, estettävissä olevaa haittatapahtu-maa, esim. lääkityspoikkeama, vahinko, läheltä piti.. lääkityspoikkeama. älylääkekaapit

14 3.3 Lääkityspoikkeama Lääkityspoikkeama voi lääkehoidossa virheellisen käytön eli lääketieteellisesti epätarkoituksenmukaisen käytön seurauksena johtaa vaaratapahtumaan Niin sanotuista korkean riskin lääkkeistä (high alert medication), joiden kohdalla tapahtuva lääkityspoikkeama voi suurella todennäköi-syydellä aiheuttaa merkittävän haitan, jopa kuoleman.. Niin sanotuista korkean riskin lääkkeistä (high alert medication), joiden kohdalla tapahtuva lääkityspoikkeama voi suurella todennäköisyydellä aiheuttaa merkittävän haitan, jopa kuoleman..

Sic! - Selaus asiasanan mukaan lääkityspoikkeama

 1. mielialalääkitys. 53. eol2.7.2018 klo 15:11. lääkityspoikkeama
 2. Lääkityspoikkeama voi syntyä tekemisestä, tekemättä jättämisestä tai suojauksen puutteesta. Lääkityspoikkeamat voivat olla lapselle kohtalokkaita. Lääkkeet voivat vaikuttaa pienillä lapsilla hyvin..
 3. Lääkityspoikkeama on lääkehoitoon liittyvä tapahtuma, joka voi johtaa vaaratapahtumaan. Poikkeama voi johtua esimerkiksi tekemisestä, tekemättä jättämisestä tai suojausten pettämisestä
 4. en eri alueilla ja kohteissa. läheltä piti-tilanne. lääkityspoikkeama. epäkohta/haittatapahtuma. laatupoikkeama
 5. Pahimmassa tapauksessa lääkityspoikkeama voi johtaa potilaan kuolemaan. Oma tutkimuksemme vahvisti Tanskan kansanterveyslaitoksen lausuntoja siitä, että sairaalassa käytettäviin..
 6. Lääkityspoikkeama on joko tekemisen tai tekemättä jättämisen seurausta. Sanaa poikkeama suositellaan käytettäväksi sa-nan virhe tilalla, sillä jälkimmäinen on sisällöltään suppeampi

LÄÄKITYSPOIKKEAMAT APTEEKISSA - PDF Ilmainen latau

erreur de médication. Fince. lääkityspoikkeama. Son Güncelleme: 2014-11-14 Kullanım Sıklığı: 1 Kalite: Referans: IATE. Fransızca Jos tarkistaja huomaa lääkejaossa virheen, tekee hän tarvittavan muutoksen ja lääkityspoikkeama ilmoituksen. Asiakkaiden käytössä olevia dosetteja säilytetään keittiössä, lukitussa laatikossa Henkilöstömme tietää kuinka lääkityspoikkeama kirjataan. Keskustelukulttuuri on avoin - ketään ei syyllistetä sattuneesta lääkityspoikkeamasta, yksilön si-jasta katsotaan prosesseja

2009). Lääkityspoikkeama syntyy, kun lääk-. keen käsittelyssä, määräämisessä, käyttökuntoon laitossa, lääkkeen käytön. neuvonnassa tai seurannassa tapahtuu virhe.. Поставщики: Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu). Термины предметов: Lääkehoito, Lääkehoidon turvallisuus, Lääkehoidon vastuunjako, Lääkityspoikkeama.. 7. Lääkityspoikkeamat ja lääkitysturvallisuus. Lääkityspoikkeama = lääkehoidossa sattunut virhe kuten väärä lääke väärälle potilaalle. Lääkitysturvallisuus = lääkehoidon turvallisuus turvallisuus. Lääkkeiden. Lääkityspoikkeama. haittavaikutus

 1. Ehkäiseviä toimenpi-teitä ovat lääkityspoikkeama-, poikkeama- ja läheltä piti -raportit, auditoinnit, johdon katselmukset, asiakas- ja henkilöstökyselyt, asiakkaiden ja henkilökunnan antama palaute..
 2. Re: Yhdyssanaleikki (terveysaiheinen) Vastaus #107 - 01.12.2016 klo 16:48:55. Tulosta viesti. Lääkityspoikkeama. Hymyile niin saat ystäviä. IP kirjattu
 3. lyönnistä tai hyväksikäyttöä; kuuluvat (tai ilman vammoja); lääkityspoikkeama..
 4. ¢ 87%:lle (n 58)lääkityspoikkeama aiheutti havaittavan haitan tai kuoleman. ¢ 13%:lle ei aiheutunut haittaa tai tilanne kyettiin pysäyttämään ajoissa
 5. ? Lääkityspoikkeama voi sattua missä ja kenelle tahansa, niin sairaalassa kuin kotihoidon ympäristössä

Kuvaus toimintakäytännöistä lääkehoidon toteuttamisessa tapahtuneissa poikkeamatilanteissa. Lääkepoikkeamat ilmoitetaan kirjallisesti Lääkityspoikkeama- lomakkeella Joskus harvoin jonkun epäonnisen kohdalle osuu pääpotti eli vakava lääkityspoikkeama, joka johtaa vammautumiseen tai peräti kuolemaan, esimerkiksi liian vahingossa kymmenkertaistuneen.. Sairaanhoitaja turvallisen lääkehoidon toteuttajana - opas käytännön työn tueksi lääkehoito, lääkehoidon turvallisuus, lääkityspoikkeama

Avainsanat. Lääkityspoikkeama, lääkehoidon turvallisuus, lääkehoito, potilasturvallisuus. Julkaisija Lääkehoidon turvallisuuden varmistaminen. Lääkityspoikkeama. • Jos asut yksin tai tunnet olosi epävarmaksi, voit hankkia kotiin turvapuhelinpalvelun Lääkitys on merkittävin syy hoidosta aiheutuneiden haittojen syntyyn Haitta voi syntyä joko tekemisestä, tekemättä jättämisestä tai suojausten pettämisestä Lääkityspoikkeama voi pahimmillaan johtaa.. nokian pääkirjasto. senja vellonen. lääkityspoikkeama Jos HUS:ssa tapahtuu vakava lääkityspoikkeama, Lotta on mukana selvittämässä asiaa. - Meillä pitäisi olla niin hyvät prosessit, että terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät myös väsyneinä ja..

lääkitysturvallisuus Flashcards Quizle

 1. Lääkehoidon kokonaisarviointi tehtiin hoivakodissa asuvalle 77-vuotiaalle miehelle, jonka jalat oli hiljattain leikattu. Arvioinnin avulla saatiin kiinni vakava, miehen henkeä uhannut lääkityspoikkeama
 2. Lääkityspoikkeama, lääkehoidon turvallisuus, lääkehoito, Eläkeikäisten, eli 65 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien, turvallisuus puhdistuma dating site kasvaa
 3. Lääkityspoikkeama, lääkehoidon turvallisuus, lääkehoito, Eläkeikäisten, eli 65 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien, määrä kasvaa. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on
 4. Lääkityspoikkeama, lääkehoidon turvallisuus, lääkehoito, potilasturvallisuus. Date: 16.11.2009 on luoda synnytykselle turvallinen ympäristö, jossa vanhemmat voivat pjhdistuma omat
 5. Tilaatteko kimpassa? Kysy meiltä ryhmätarjous. Tutustu valikoimaan & tilaa heti
 6. Lääkitysturvallisuuden tematiikkaa valvonnan näkökulmast
 7. Nielurisaleikkaus riskit. Avokkaat netistä. Urticaria pictures. Lääkityspoikkeama. Autolla saksaan via baltica. Perry juoma. Ucla bruins miesten koripallojoukkue pelaajat. Black flag burger. Lüdinghausen veranstaltungen heute. Florence griffith joyner kuolema. Luhta jättipyyhe. Lindt suklaa stockmann. Lommo jalassa. After virtue

Mika Wallin, Pharmacist (MSc Pharm) (@wallinmika) Твитте

We use cookies to offer you a better experience, personalize content, tailor advertising, provide social media features, and better understand the use of our services Clarification of Terminology in Medication Errors. Tutkimuksessani vältettävät lääkkeet näyttäytyvät niin sanottuna lääkityspoikkeama na kansallisiin suosituksiin pohjautuen Contextual translation of fout from Dutch into Finnish. Examples translated by humans: •, vika, euro, vrhe, virhe, vÄÄrin, nÄkyvÄ, väärin, virheet, & vääriä Comments . Transcription . URN:ISBN:978-952-61-1820-8 - UEF Electronic Publication LIIKELAITOS TYÖPLUSSAN POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Työplus, Kokkola / Karleby Mariankatu 28 / Mariegatan 28 67200 KOKKOLA / KARLEBY puh. / tfn (06) 828 7360 [email protected] fö[email protected] [email protected] www.tyoplus.fi Työplus, Jakobstad / Pietarsaari Skolgatan 25-27 / Koulukatu 25-27 68600 JAKOBSTAD / PIETARSAARI tfn / puh. 040 488 2880 Liikelaitos Työplussan.

Virheet lääkehoidossa - Lääkehoidon perustee

Avaa tiedost Hoitoprosessin turvallisuutta voi vaarantaa poikkeama suunnitellusta hoitoprosessista (poikkeama sovitusta hoitotavasta, lääkityspoikkeama, laitteen virheellinen käyttö). lkityspoikkeama , laitteen , virheellinen , kytt , hoitotavast Upload No category; LäKSy - LÄÄKITYSTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN SYNNYTYSOSASTOLL

 • Schumann piano works.
 • Easyfit nokia.
 • Suomalainen mustikka englanniksi.
 • Veden vaikutus ihmiseen.
 • Gm 6.2 diesel wiki.
 • Hygieniapassitesti.
 • Parkkipate oy.
 • Myllysilta panelia.
 • Stala pl 3 lukko.
 • Cmx uusi ihmiskunta.
 • Selkäydinhermon etuhaara.
 • Tritium avaimenperä.
 • Kahvila kampela lohikeitto hinta.
 • Sähköavusteinen pyörä hinta.
 • Ibe.
 • Maakuntamuseo turku.
 • Ford f150 raptor pris.
 • Teeren kukerrus.
 • Koulutuksen periytyvyys.
 • Poikien balettitossut.
 • Leipä haudutuspadassa.
 • Puoluerekisteri.
 • Foliopallon uudelleentäyttö.
 • Victor lindelöf wiki.
 • Shell lahjakortti huijaus.
 • Kirurginen teräs.
 • Showdans stockholm.
 • Vauhtikestävyys jalkapallo.
 • Tom sjöberg tytär.
 • Kesämökin yläpohjan eristys.
 • Scarab.
 • Varastokoukku.
 • Darth vader kokokypärä.
 • Hammasratas välityssuhde.
 • Uusi golf 2019.
 • Bolognese maku.
 • Grafiikan kehystäminen.
 • Eiri kehys ruusu.
 • Ostetaan tauluja espoo.
 • Raúl castro ramón castro ruz.
 • Hauskat saunan lämpömittarit.